Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie
Hieronder lichten wij toe wat met uw persoonsgebonden gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die na deze tekst volgt.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?
De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder staan in het colofon van deze website vermeld.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld, omdat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch tijdens uw bezoek aan de website door IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ononderbroken beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruiksgedrag.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht kosteloos informatie over de herkomst, ontvangers en het doel van de opslag van uw persoonsgebonden gegevens op te vragen. U hebt bovendien het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres als u nog vragen hebt hierover of over het thema gegevensbescherming. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analysetools en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dat gebeurt met name via cookies en zogenoemde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag geschiedt doorgaans anoniem. Het surfgedrag kan niet worden herleid naar u als persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Uitgebreide informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerder van deze website hecht zeer aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke richtlijnen inzake gegevensbescherming alsook de privacyverklaring.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verzameld. Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doeleinde dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hormonzentrum Rhein-Waal
Dr. med Andreas Kopp
Kavarinerstraße 51
D-47533 Kleve
Telefoon: +49 (0)2821 / 12024
E-mail: info@frauenspezifische-medizin.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)
Wanneer de gegevensverzameling plaatsvindt op basis van art. 6 lid 1 punt e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om redenen die uit uw bijzondere situatie ontstaan bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling. De betreffende rechtsgrondslag waarop een verwerking is gebaseerd, staat in deze privacyverklaring vermeld. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgebonden gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsaanspraken (bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG).

Wanneer uw persoonsgebonden gegevens worden verwerkt t.b.v. direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor dergelijke reclame. Dat geldt ook voor de profiling, voor zover het aan een dergelijke direct marketing is gekoppeld. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgebonden gegevens hierna niet meer voor direct marketing gebruikt (bezwaar conform art. 21 lid 2 AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van inbreuken op de AVG heeft de betrokkene het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, op de locatie van zijn werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Onverminderd andere mogelijkheden van administratief of gerechtelijk beroep hebt u het recht om bezwaar te maken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebezoeker toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering
U hebt op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens, hun herkomst, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres als u nog vragen hebt hierover of over het thema persoonsgebonden gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dat te controleren. Gedurende de controleperiode hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens onrechtmatig was / is, kunt u in plaats van de verwijdering de beperking van de verwerking eisen.
  • Als wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze voor de uitoefening, de verdediging of vaststelling van rechtsaanspraken nodig hebt, hebt u het recht in plaats van de verwijdering een beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen.
  • Als u bezwaar hebt gemaakt conform art. 21 lid 1 AVG, moet er een afweging tussen uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld, wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – m.u.v. de opslag – alleen na uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of de verdediging van rechtsaanspraken of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen reclamemails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies
Deze website maakt deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die door uw browser worden opgeslagen.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “sessie-cookies”. Deze worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, totdat u deze verwijdert. Deze cookies zorgen ervoor dat uw browser bij een volgende bezoek wordt herkend.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in bepaalde gevallen kunt toestaan, de plaatsing van cookies in specifieke gevallen of altijd kunt afwijzen en de automatische verwijdering van cookies na het sluiten van de browser kunt activeren. Wanneer u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) zijn vereist, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en optimale beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden
De provider van de sites verzamelt gegevens en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons toestuurt. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang vraagt tot de site
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De verzameling van deze gegevens geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de server-log-bestanden worden opgeslagen.

Contactformulier
Wanneer u via het contactformulier aanvragen verstuurt, worden uw gegevens uit het formulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
De verwerking van de via het contactformulier opgegeven gegevens geschiedt bijgevolg uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.
De door u via het contactformulier opgegeven gegevens blijven bij ons opgeslagen, totdat u de verwijdering eist, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na de afhandeling van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

4. Analysetools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics gebruikt zogenoemde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website worden doorgaans aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.
De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool geschiedt op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website alsook zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte voor de overdracht aan de VS eerst ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt de opslag van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling
U kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld die de verzameling van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Opdrachtverwerking
Wij hebben met Google een contract voor de opdrachtverwerking afgesloten en leven de strikte bepalingen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Google Analytics volledig na.

Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig uit interessespecifieke reclame van Google alsook bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet naar een specifiek persoon worden herleid. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics zoals onder het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling” beschreven volledig verbieden.

5. Plug-ins en tools

Google Maps
Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder hiervan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze gegevens worden doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online-aanbod en voor het makkelijk vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome
Deze website maakt voor een uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenoemde web fonts die door Fonticons Inc. beschikbaar worden gesteld. Wanneer u een pagina opvraagt, laadt uw browser de vereiste web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor weet Fonticons Inc. dat via uw IP-adres onze website werd opgevraagd. Het gebruik van web fonts geschiedt in het belang van een uniforme en aansprekende weergave van ons online-aanbod. Dit vormt een rechtmatig belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 punt f AVG.
Als uw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Font Awesome vindt u op https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.